შპალი II ტიპის

შპალი II ტიპის

Sps “saqarTvelos Spal-saJRenTi qarxana” 2a tipis xis gaJRenTili Spalebi sruliad Seesabameba gostis moTxovnebs:

·         xarisxiT da merqnis geometriuli parametrebiT – gosti 78-2004 “xis Spalebi rkinigzis farTo liandagisTvis xis Spalebi”;

·         dacviTi saSualebebebiT (antiseptiki) – gosti 2770-74 “qvanaxSiris zeTi merqnis gasaJRenTad”

·         dacviTi teqnologiiT (gaJRenTva) – gosti 20022.5-93 “merqnis dacva. avtoklavuri gaJRenTva zeTovani dacviTi saSualebebiT”.

gaJRenTili/gauJRenTavi xis Spalebis warmoebis teqnikuri maxasiaTeblebi.

Spalebis sawarmoeblad ZiriTadad gamoiyeneba wiwvovani jiSis merqani.

Sps “Cerqezuli xissaJRenTi kombinati” awarmoebs ori saxis moWril Spalebs:

 

Spalebis zomebi:

sisqe,

mm

sigane,

mm

sigrZe,

mm

moculoba

m3

160

230

2750

0,101

 

konservaciisas xis Spalebis dacviTi parametrebi

merqnis dacviTi meqanizmebi sruliad Seesabameba gost 20022.0-93 “merqnis dacva. dacviTi parametrebi” Sesabamisad.

Spalebis gaJRenTvis tenianoba ar aRemateba 25%. merqnis tenianoba ganisazRvreba Semdegi gost  20022.14-84 “merqnis dacva. gaJRenTvis tenianobis meTodebis gansazRvra” Sesabamisad.

 

antiseptikis SeRwevis normebi, kg/m3

dasaxeleba

minimaluri

gegmiuri

fiWvis da kedaris Spalebi

79

96

naZvis da soWis Spalebi

90

105

 

gaJRenTvis siRrmis normebi

dasaxeleba

gaJRenTvis siRrme

 

merqnis SigniTa fenebi

mm

damuSavebuli merqani

mm

fiWvis da kedaris Spalebi

ara nakleb 5

ara nakleb 5

naZvis, soWis da wiwvis Spalebi

ara nakleb 5

ara nakleb 2

 

gaJRenTili xis Spalebis muSaobis saSualo vadaa – 15-20 weli.