ხიდის ძელები

ხიდის ძელები

ხიდის ძელების სიგრძე ჩვეულებრივი კვეთისას -3,25 მ-ია. რაც უფრო დიდია მანძილი გრძივი ძელების ღერძებს შორის (2,5 მ – მდე), მით უფრო დიდი უნდა იყოს ხიდის ძელების განივი კვეთა (24ხ30 სმ-მდე) და მათი სიგრძე (ინდივიდუალური შეკვეთის მიხედვით 4,20 მ-მდე).