საისრე გადამყვანი ძელები

საისრე გადამყვანი ძელები

ხის საისრე გადამყვან ძელებს აქვს უპირატესობა სხვა სახის ძელებს შორის (მაგალითად რკინაბეტონის ძელებთან შედარებით) : ისინი შედარებით მარტივია დასამზადებლად, აქვს პატარა წონა, შედარებით უფრო იოლად უზრუნველყოფს რელსების რიგების ელექტროიზოლაციას, უზრუნველყოფს გზის ზომიერ სიხისტეს.
ხის ძელები შემდეგნაირია: გაფართოებული (გ), ფართო (ფ) და ნორმალური (ნ).
სიგრძის მიხედვით ძელები იყოფა ჯგუფებად, რომელთაგან თითოეული გამოირჩევა მომდევნოსგან 25 სმ-ით. ყველაზე მოკლე ძელები 3,0 მ-ია, ყველაზე გრძელი – 5,5 მ-ია.
საისრე გადამყვანი ძელთა რაოდენობა დამოკიდებულია მის მარკაზე: 1/9-63-68 ცალი; 1/11-75-80 ცალი; 1/18-135 ცალი; 1/22-170 ცალი.
ორ გადამყვან ძელს, რომელზეც მოთავსებულია ხელის გადამყვანი ისრის მექანიზმი, ეწოდება ფლიუგარული. ჩვეულებრივ გადაყვანისას მას აქვს 4,5მ სიგრძე. შემაერთებელი საყრდენის დასამონტაჟებლად იყენებენ შემდეგი სიგრძის 3,5მ ორ ძელს, ხოლო შუალედური საყრდენისას ერთს.

xis saisre gadamyvani Zelebis ganivi kveTis zomebi

ZelTa tipebi

ZelTa sisqe

h

zeda fenis sisqe

qveda fenis sisqe b1

aramoxerxili mxareebis b2 Zelis sisqe C

moWrili Zelis h1 moxerxili gverdiTi mxaris simaRle

gafarToebuli

farTo

normaluri

I tipi

180

220

200

----

260

300

150

II tipi

160

220

----

175

250

280

130

III tipi

160

-----

200

175

230

260

130

 

 

gzis zemoTa struqturis masalaTa dasaxeleba

daniSnuleba

gosti, ost, tu

xis saisre gadamyvani Zelebi

moWrili

mouWreli

Itipi-mTavari gzebisTvis

II tipi - mTavari, mimReb gamSvebi gzebisTvis da gorakebisTvis

III tipi - samewarmeo sawarmoebTan misasvleli gzebisTvis

gosti8816-70

  

 

xis saisre gadamyvani Zelebis kompleqtebi (gost 8816-70-s mixedviT)

ZelTa sigrZe, m

Zelebis kompleqtis daniSnuleba

А1

А2

А3

А4

Б1

Б2

В

relsebis tipebi

gadamkveTi da saisre gadamyvanebi

Р65

Р65,
Р50

Р65

Р50, Р43

saisre gadamyvanebis markebi

1/22

1/18

1/11

1/9

1/11

1/9

Zelebis raodenoba kompleqtSi maTi zeda fenis sifarTovis mixedviT dayofisas

g-gafarToebuli, f-farTo, n- normaluri

У

Ш

У

Ш

У

Ш

У

Ш

У

Н

У

Н

У

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,00

16

-

22

9

16

-

15

2

16

-

17

-

-

-

3,25

14

25

2

14

-

10

-

10

1

7

-

7

-

-

3,50

5

16

5

12

-

8

-

8

-

7

-

7

19

-

3,75

-

16

-

12

-

7

-

4

-

8

-

5

18

-

4,00

-

14

-

11

-

5

-

6

-

4

-

3

8

-

4,25

-

12

-

9

4

2

4

1

6

-

3

1

8

-

4,50

-

10

-

8

6

1

5

1

7

-

7

-

10

-

4,75

-

10

-

9

-

6

-

4

2

3

3

1

4

4

5,00

-

11

-

9

-

5

-

4

-

5

-

5

-

8

5,25

-

10

-

8

-

6

-

4

-

6

-

4

-

8

5,50

-

11

-

7

-

4

-

-

-

3

-

-

4

-

jami

35

135

29

108

26

54

24

44

32

43

30

33

71

20

sul

170

137

80

68

75

63

91

Zelebis kompleqtTa moculoba, m3

32,77

26,00

15,46

12,55

12,39

10,07

16,10

erTi masis kompleqti, tn

19,0

15,1

9,0

7,3

7,2

5,9

9,4